Analyser

2016-02-25 drikkevand 2016-02-25 drikkevand 2016-04-25 råvand 2016-07-21 drikkevand 2016-09-23 drikkevand 2016-09-23 råvand 2016-10-31 drikkevand 2016-12-07 drikkevand 2017-02-21 drikkevand 2017-04-28 råvand 2017-08-29 drikkevand 2017-08-29 råvand 2017-09-14 drikkevand 2017-10-27 drikkevand 2017-10-27 drikkevand 2017-11-16 drikkevand 2018-01-16 drikkevand 2018-01-16 råvand 2018-02-21 drikkevand 2018-02-22 2019-02-21 drikkevand afgangvandværk 2019-03-26 Drikkevand - Driftskontrol 2019-03-26 Drikkevand - Gruppe A+B parametre 2019-04-11 Drikkevand - Andet 2019-04-11 Drikkevand - Gruppe A parametre 2019-04-11 Råvand - Boringskontrol 2019-07-11 Råvand - Andet 2019-08-13 Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol 2019-09-11 Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol 2019-09-11 Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol uden flush 2019-09-30 Drikkevand 2020-01-21 Drikkevand 2020-05-27 drikkevand 2020-05-27 drikkevand afgang vandværk 2020-06-24 drikkevand 2020-06-25 drikkevand 2020-06-25 drikkevand afgang vandværk 2020-10-13 råvand 2020-10-23 drikkevand 2021-01-13 drikkevand taphane skolegade 14 2021-01-22 drikkevand taphane nygade 16 2021-03-11 råvand ny boring 2021-03-11 råvand ny boring ekstra 2021-03-12 råvand ny boring 2021-04-09 drikkevand sdr lourupvej 38 2021-04-09 drikkevand taphane sdr lourupvej 38 2021-04-09 drikkevand vandværk 2021-06-21 drikkevand lindegården 3 2021-06-21 drikkevand taphane lindegården 3 2021-06-21 drikkevand vandværk 2021-10-08 drikkevand taphane vejrupvej 12 2021-10-08 drikkevand vandværk 2021-10-08 drikkevand vejrupvej 12 2021-13-01 drikkevand skolegade 14 2022-01-02 afgang vandværk 2022-01-02 drikkevand nørregade 82 2022-01-02 drikkevand Nørregade 82 lager 2022-01-15 drikkevand 2022-05-05 Råvand 2022-06-17 drikkevand 2022-06-17 drikkevand gruppe A 2022-06-17 drikkevand værket 2022-06-17 råvand 2022-08-16 drikkevand 2022-08-16 drikkevand DSM 2022-08-16 drikkevand gruppe A og B 2022-09-15 drikkevand gruppe B